เกษตรกรรม คือ รากฐานของสังคมไทย เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศและยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 10 ของ GDP แต่ในภาพรวมยังถือว่ามีมูลค่าและอัตราการเติบโตที่น้อยเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ และกับประเทศคู่ค้าสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อาหารสุขภาพ รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ข้อกำหนด ฯลฯ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า “เกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรไทย และจะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยเข้มแข็ง ปรับตัวและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เล็งเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อเชิญชวนกลุ่มผู้ที่สนใจและมีศักยภาพในการแก้ปัญหา มาช่วยกันระดมความคิด และพัฒนานวัตกรรม พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอดทั้งโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้าง MVP การทดลองตลาด จนผลิตออกมาเป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

ภายใต้โจทย์
ข้าวไทยในตลาดสากล

เมื่อเทียบราคาและปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยกับต่างประเทศพบว่า ไทยยังมีผลผลิตต่อไร่ต่ำและมีต้นทุนสูง ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเสียเปรียบทางการตลาด และในด้านของข้าวขาว ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตข้าวขาวต่อไร่สูงก็จริง แต่ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศนั้นกลับมีคุณภาพต่ำ จึงเป็นที่มาของการสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงข้าวของไทยให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเทียบเท่ากับตลาดสากลได้

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสินค้าประเภทนมและผลิตภัณฑ์นม ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมที่ยังไม่พร้อมรับมือกับการค้าเสรีอย่างเป็นทางการ เผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตและภาษี จึงเป็นที่มาในการร่วมกันหาทางปรับตัวและรับมือเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยอยู่รอดได้

การเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพ

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพแรงงาน (Labor Welfare) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ส่งผลให้อุตสาหกรรมเกษตรของไทยจำเป็นต้องปรับตัวขนานใหญ่ให้เข้ากับแนวโน้มของผู้บริโภคในอนาคต

ห่วงโซ่อุปทานการเกษตร

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเพื่อไห้ได้มาซึ่งความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ส่งผลสำคัญต่อการไหลเวียนสินค้าภาคการเกษตร ต้นทุนการผลิตในด้านต่าง ๆ รวมถึงรายได้ของตัวเกษตรกร จึงเป็นอีกความท้าทายที่หากสามารถพัฒนาระบบธุรกิจเกษตรให้ดีขึ้นได้ ทุกกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่นี้ก็จะได้รับผลประโยชน์โดยทั่วกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในหัวข้อปัญหาที่กำหนด
  2. มีสมาชิกทีม 2-5 คน
ทั้งนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครตามลำดับเวลาของการยื่นใบสมัคร จนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด 
อ่านเงื่อนไขทั้งหมด

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

โอกาสร่วมงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประสบการณ์ร่วมปฏิวัติและพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการ

ปฏิทินโครงการ

20 กันยายน -
18 ตุลาคม 2564
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
20 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อ 18 ทีมที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ
23 - 24 ตุลาคม 2564
กิจกรรม Virtual Hackathon ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
25 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อ 9 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
28 ตุลาคม 2564 -
4 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Incubator ระยะเวลา 3 เดือน
5 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Demo day
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Bootcamp ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
25 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Demo day นำเสนอผลงานนวัตกรรม

รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมรอบ
HACKATHON
23 - 24 ตุลาคม 2564

กิจกรรมระดมสมอง แฮกไอเดีย หาทางออกให้ภาคการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามหัวข้อหลักที่กำหนดให้ ภายในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาไอเดียให้เกิดเป็นโมเดลนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดและแก้ปัญหาได้จริง

กิจกรรมรอบ
INCUBATOR
28 ตุลาคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมบ่มเพาะไอเดียนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการต่อยอดธุรกิจหรือคิดค้นธุรกิจรูปแบบใหม่ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ผ่านกระบวนการสร้าง MVP ทดลองในตลาดจริงและนำผลตอบรับมาพัฒนาต่อ โดยมี Mentor ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดทั้งกิจกรรม

กิจกรรมรอบ
DEMO DAY
25 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ได้ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและทดลองตลาดแล้วแก่คณะกรรมการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดไว้ในตอนต้นและวิเคราะห์หาแนวทางในการขยายผลใช้งานต่อไป

*หมายเหตุ: รูปแบบกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ปิดรับสมัคร

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อเรา
baacincubator@gmail.com หรือ 085-134-5241 (เค้ก) : 9.00-18.00 น.
กลับขึ้นสู่ด้านบน
สมัครเลย