ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนบุคลากรผู้มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ในฐานะ BAAC Intrapreneur ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลักดันให้ทีมสามารถผลิตนวัตกรรมภายใต้กรอบโจทย์ที่กำหนดให้ ดังนี้

ข้าวไทยในตลาดสากล

เมื่อเทียบราคาและปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยกับต่างประเทศพบว่า ไทยยังมีผลผลิตต่อไร่ต่ำและมีต้นทุนสูง ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเสียเปรียบทางการตลาด และในด้านของข้าวขาว ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตข้าวขาวต่อไร่สูงก็จริง แต่ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศนั้นกลับมีคุณภาพต่ำ จึงเป็นที่มาของการสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงข้าวของไทยให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเทียบเท่ากับตลาดสากลได้

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสินค้าประเภทนมและผลิตภัณฑ์นม ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมที่ยังไม่พร้อมรับมือกับการค้าเสรีอย่างเป็นทางการ เผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตและภาษี จึงเป็นที่มาในการร่วมกันหาทางปรับตัวและรับมือเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยอยู่รอดได้

การเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพ

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพแรงงาน (Labor Welfare) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ส่งผลให้อุตสาหกรรมเกษตรของไทยจำเป็นต้องปรับตัวขนานใหญ่ให้เข้ากับแนวโน้มของผู้บริโภคในอนาคต

ห่วงโซ่อุปทานการเกษตร

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเพื่อไห้ได้มาซึ่งความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ส่งผลสำคัญต่อการไหลเวียนสินค้าภาคการเกษตร ต้นทุนการผลิตในด้านต่าง ๆ รวมถึงรายได้ของตัวเกษตรกร จึงเป็นอีกความท้าทายที่หากสามารถพัฒนาระบบธุรกิจเกษตรให้ดีขึ้นได้ ทุกกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่นี้ก็จะได้รับผลประโยชน์โดยทั่วกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  2. มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  3. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับทีมผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และพร้อมที่จะผลักดันให้ทีมไปถึงชัยชนะ 
ทั้งนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครตามลำดับเวลาของการยื่นใบสมัคร จนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด 
อ่านเงื่อนไขทั้งหมด

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายสายงาน และจำเป็นต่ออนาคต
ประสบการณ์จริงในการสร้างนวัตกรรมร่วมกับทีมผู้เข้าร่วมโครงการในความดูแล
เครือข่ายนวัตกรทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ปฏิทินโครงการ

20 กันยายน -
11 ตุลาคม 2564
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
13 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์บุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
15 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อ 18 ทีมที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ
23 - 24 ตุลาคม 2564
กิจกรรม Virtual Hackathon ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
28 ตุลาคม 2564 -
4 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Incubator ระยะเวลา 3 เดือน
5 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Demo day
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Bootcamp ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
25 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Demo day นำเสนอผลงานนวัตกรรม

บทบาทหน้าที่ของ BAAC Intrapreneur

กิจกรรมรอบ
HACKATHON

ทำความรู้จักกับทีมนวัตกรจากภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมตอบคำถามข้อมูลเชิงลึก ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ ปัญหาที่พบ และจุดมุ่งหมายหลักของธนาคาร รวมไปถึงช่วยค้นหาความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธนาคารและตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารให้มากที่สุด

กิจกรรมรอบ
INCUBATOR

เป็นส่วนหนึ่งของทีมนวัตกรจากภายนอก ในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมให้ตรงตามโจทย์ที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้ และทำกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดร่วมกับกลุ่ม Startup ของตน  และคอยให้ความช่วยเหลือทีมของตนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อแน่ใจว่าให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ ตอบโจทย์ และนำไปพัฒนาได้จริง นอกจากนี้คือ ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงาน และหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารให้แก่ทีม

หลังจบ
โครงการ

รักษาความสัมพันธ์กับทีมนวัตกรจากภายนอก เพื่อความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยสานต่อโครงการนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือก ในฐานะผู้นำโครงการ พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการส่งต่อความรู้ และแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม ให้แก่เพื่อนร่วมงาน

*หมายเหตุ: รูปแบบกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
สมัครเลย

คำถามที่พบบ่อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มงานนวัตกรรมองค์กร ศวพ.
0817074989 นายธวัชชัย หยุบแก้ว
0878608640 นายศิริชัย ลาภขุนทด
0939361946 นางสาวสิริพิมล คำชุม
กลับขึ้นสู่ด้านบน
สมัครเลย