Our services to enhance your innovation journey

Digital Transformation Starter

โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้าง ทดสอบ และพัฒนาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ โดยนำเครื่องมือและความรู้เรื่อง Design Thinking, Lean Startup และ Business Model Innovation มาใช้ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการดำเนินงานและผลงานเดิมๆ ขององค์กร

ระยะเวลา 5 - 10 วัน

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับแนวคิดธุรกิจออกจากกรอบเดิมๆ โดยใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆ

Venture Building

โปรแกรมระยะยาวที่ให้ความช่วยเหลือองค์กรในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ โดยการรวบรวมทีมสตาร์ทอัพที่มีประสิทธิภาพมาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไอเดียธุรกิจให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาแนวคิดนั้นและต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ให้แก่องค์กร ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าและใช้เงินทุนน้อยกว่าการที่องค์กรลงมือทำเอง ซึ่งส่งผลดีในแง่ที่สามารถส่งสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว ทำให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดแข็งแกร่งขึ้น

ระยะเวลา 9 - 15 เดือน

เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการลงทุนในนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างหรือเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร

Accelerator

โปรแกรมที่บริษัทหรือองค์กรเข้ามาให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการให้คำปรึกษาและการอบรมที่เข้มข้น และยังช่วยสตาร์ทอัพมองหาโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมเพิ่มโอกาสในการหาเงินทุน สิ่งที่สตาร์ทอัพจะได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมคือธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมคอนเนคชั่นที่มีศักยภาพสูง

ระยะเวลา 3 - 6 เดือน

เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ Startups ซึ่งองค์กรเองก็จะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ได้สร้างคอนเนคชั่น และยังเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางรายได้ได้อย่างรวดเร็ว

Hackathon

กิจกรรมที่รวบรวมกลุ่มคนจาก 3 สาขาอาชีพ คือ นักเขียนโปรแกรม(Programer) นักออกแบบ (Designer) และนักธุรกิจ (Business) มาร่วมมือกัน ระดมความคิด ค้นหาไอเดีย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำเสนอต่อนักลงทุนหรือองค์กรที่สนใจ

ระยะเวลา 1 - 3 วัน

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการหาไอเดียหรือต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง หรือแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดให้กับองค์กรของคุณภายในระยะเวลาอันสั้น

Our services to enhance your people potential

Community Building Consultation

โปรแกรมให้คำปรึกษาด้านการสร้าง Community ทั้งในองค์กรและกับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วย ผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม Community Leader ระดับโลก เพื่อสร้างความเข้าใจ ออกแบบแนวทางการดำเนินงาน การวัดผล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของคนในองค์กรหรือกับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ

ระยะเวลา 1 - 3 เดือน

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร หรือกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบ community ที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และเป้าหมายที่เหมือนๆกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันหรือเพื่อเชื่อมคนใน community เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจสำเร็จได้ง่ายขึ้น

Culture
Transformation

โปรแกรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการลาออก ประสิทธิภาพการทำงาน และผลประกอบการ โดยนำข้อมูลเชิงสถิติที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร มาใช้ในการคิดค้น วัดผล และดำเนินการจนออกมาเป็นโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่คุณต้องการ

ระยะเวลา 1 - 3 เดือน

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการวางรากฐานทางความคิดและทัศนคติในการทำงานให้แก่พนักงานผู้เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน

Client Cases

Contact Us