Close
PEOPLE INNOVATION

'องค์กร' ไม่ใช่สถานที่ แต่คือ 'ผู้คน'

ข้อมูลเพิ่มเติม
PEOPLE INNOVATION

รากฐานความสำเร็จที่แท้จริงขององค์กรคือการมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ และมีความสุขกับการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม
PEOPLE INNOVATION

หนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าและได้ผลตอบแทนดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

'คน' คือหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาองค์กรจึงไม่ใช่เรื่องของแผนพัฒนาระบบการทำงานหรือพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานที่ทำงาน แต่คือการเข้าไปนั่งกลางใจของพนักงาน และเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริง เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีความสุข สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาตัวบุคลากรในองค์กรจึงควรถูกหยิบยกมาเป็นจุดมุ่งหมายหลักบนแผนพัฒนาองค์กร เหนือการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างอื่น ๆ ขององค์กร

ด้วยประสบการณ์นับ 10 ปี ที่ HUBBA ร่วมสร้าง startup ecosystem ในเมืองไทยขึ้น การทำงานกับผู้คนและองค์กรหลากหลายรูปแบบทำให้เรายิ่งตระหนักได้ว่า ‘คน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร’ ความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาองค์กรจากรากฐานที่เราสั่งสมมา เกิดเป็นการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร การคัดเลือกบุคคล หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเหล่านี้ได้

บริการของเรา

SUCCESS FACTOR MODELS

IDENTIFY TOP PERFORMERS TO BE THE MODEL
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิเคราะห์หาบุคคลต้นแบบขององค์กร เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Fingerprint for Success เพื่อหาแรงจูงใจและคุณลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้น ๆ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างผลงานที่โดดเด่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

CULTURE MAP

DEFINE COMPANY CULTURE AND DESIGN PROGRAM FOR IDEAL CULTURE
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิเคราะห์โครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยเครื่องมือ Fingerprint for Success ที่จะช่วยชี้ให้เห็นถึงแรงจูงใจและพฤติกรรมการทำงานของคนในองค์กร จากนั้นนำผลวิเคราะห์ไปออกแบบเป็นโปรแกรมที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในอุดมคติ ที่มีรากฐานมาจากค่านิยมและพฤติกรรมของคนในองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เติบโตและมุ่งมั่นไปในแนวทางเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

SELECTION CRITERIA

RECRUIT BEST-FIT TALENT
ข้อมูลเพิ่มเติม

คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเข้าทำงานในองค์กรหรือเข้าร่วมโครงการสำคัญต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์บุคคล Fingerprint for Success ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลคุณลักษณะและแรงจูงใจของบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก ด้วยความแม่นยำถึง 90% ของเครื่องมือตัวนี้ จึงมั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดกับองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามโอกาสในการพัฒนาศักยภาพกับเรา

Subscribe

องค์กรที่ใช้บริการกับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม